Beknopte info

Wat u hier krijgt, is een door een computerprogramma gegenereerde analyse. Behalve bij het invoeren van de gegevens, zoals de geboortedatum e.d., komt er geen mens of astroloog aan te pas. Deze analyse kan je reductionistisch noemen: het snijdt het geheel in kleine stukjes en kijkt wat daar over te vertellen valt.
In de analyse tref je 3 hoofdstukken aan: de zon-maan combinatie, de analyse naar de huizen en de analyse naar de aspecten. Dit is uiteraard niet volledig. Er valt meer te analyseren. Maar dit is toch het voornaamste.

Je kan echter niet van een degelijke horoscoop spreken, zolang er van de analyse niet ook een synthese gemaakt wordt. Dat kan absoluut niet geautomatiseerd worden, al wordt het wel gedaan en dan tegen een mooie prijs verkocht. Snel verdient, zonder moeite.

Stel dat een onderdeel zegt dat iemand veel geeft, en een ander onderdeel dat die niet veel geeft, en je dus met een tegenspraak komt te zitten? De synthese moet dan kijken in het geheel wat er zal doorwegen. Of het zal kijken op welk terrein iets afspeelt. Misschien is de persoon vrijgevig op het ene gebied, maar eerder gierig op het andere? Uiteraard vergt het een behoorlijke studie om degelijke horoscopen te kunnen trekken. Maar vermits u van mij hier geen synthese krijgt, wil ik u hier wel met enkele tips al op weg helpen. Je kan ook enkele boeken raadplegen of een goeie astroloog (?).

Gebruikte symbolen

Er bestaan veel verschillende symbolen, elk dan nog eens in diverse stijlen. Ik heb 2 sets gebruikt in AstroMover. Misschien komen er later bij. We zullen zien.

Zodiak
ARam ELeeuw IBoogschutter
BStier FMaagd JSteenbok
CTweeling GWeegschaal KWaterman
DKreeft HSchorpioen LVissen

Planeten
QZon RMaan SMercurius
TVenus UMars VJupiter
WSaturnus XUranus YNeptunus
ZPluto AsaAscendant MCbMedium Coeli

Aspecten
!Conjunct 'Sextiel #Vierkant
$Driehoek &Inconjunct "Oppositie

Planeten

QZON De zon duidt het ik aan, de individualisteit, het Zelf, de levenskracht. De vader.
RMAAN De maan duidt het afhankelijke deel van een persoon aan: de aanhankelijkheid, de gehoorzaamheid, aanpassing, de fantasie, de veranderlijkheid onder invloed van de omgeving. Het geheugen. De incarnatie kracht (zonder maan-link is het moeilijk iets te verwezenlijken) De moeder.
SMERCURIUS Duidt het tempo van denken aan, het vermogen tot samenbrengen van begrippen, het redeneren en uitwisselen van gedachten. Het verstand, zowel aangeboren als aangekweekt, of door scholing ontwikkeld. Hoe het geleerde aangewend wordt. Mercurius is de boodschapper, beweger, verbindt dingen met elkaar.
TVENUS Venus duidt aan liefde, het vermogen tot het vinden van compromis en harmonie. De liefde voor genoegens en vermaak, evenals het artistiek vermogen. Samen met Mercurius duidt Venus de taal aan.
UMARS Mars duidt de energie aan, de hartstocht, begeerte, werklust, vernielzucht, spierkracht, strijdlust, seksualiteit en discipline.
VJUPITER Het optimisme in de mens, de aangeboren geneeskracht, de opvoeder in de mens, het gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, voor recht en billijkheid. Verder jovialiteit; gemakzucht en onverschilligheid. Jupiter is expansief; centrifugaal.
WSATURNUS Het geweten, het pessimisme, de remmende krachten, het gezag en de zelfbeheersing, de moraal, maatschappelijke wetten, schuldbesef. Saturnus is contractief; centripetaal.
XURANUS Het streven naar waarheid en de onthulling ervan, vriendschap, intuitie voor de waarheid, provocatie, het ritme in de mens, grilligheid, vrijwillige samenwerking en kameraadschap, het streven naar vrijheid in gelijkheid, het vermogen tot sublimeren.
YNEPTUNUS Het gevoel voor mystiek en hoge spiritualiteit, maar ook bijgeloof, leugenachtigheid en verslaving, evenals zelfverloochening en zelfopoffering.
ZPLUTO De diep-innerlijke drijvende kracht naar omvorming, hypnotisch en onontkoombaar. De stille kracht of drang tot vernietiging. Potentie tot omwentelingen.

Kracht van een positie

Hoe sterk staat een planeet in een bepaald teken?
In verhoging = +5 - zijn eigenschappen worden versterkt, opgeblazen
In val = -5 - zijn eigenschappen worden verzwakt, beknot
Als een planeet +5 staat in een teken, is hij nogal dikwijls de heer van dat teken.

De elementen vuur, aarde, lucht en water, staan in driehoek met elkaar, op 120 graden afstand van elkaar.
De kwaliteiten hoofd, vast, beweeglijk staan in vierkant op 90 graden afstand van elkaar, of op een assenkruis t.o.v. elkaar.

De heer van een teken is het hemellichaam die het best bij het teken past.

Voor de elementen en kwaliteiten wordt een balans opgemaakt door op te tellen hoeveel hemellichamen in elk voorkomt. Er vallen 12 punten te verdelen: 8 planeten, de maan, de zon, de ascendant en het medium coeli. Zo vind je het ook op de afdruk. In werkelijkheid mag je de maan, de zon en de ascendant 2 punten elk geven. Op die manier zijn er dan eigenlijk 15 punten te verdelen. Misschien pas ik de afdruk ooit nog aan in die zin. Ik dacht verwarring te vermijden, maar misschien is het toch beter, meteen met 15 punten te werken.
Water en aarde zijn negatieve elementen, lucht en vuur positieve. Dat heeft weinig of niets te maken met de betekenis die we gewoon zijn aan negatief, positief te geven. Het is eerder zoals bij electriciteit, met de bekende 2 polen. Het drukt zeker geen waarde oordeel uit.

Aspecten

Hier worden een op een aspecten bekeken. Uiteraard komt het veel voor dat een hemellichaam met verschillende tegelijk een aspect vormt. Het aantal combinaties is bijna oneindig. De interpretatie van een een op een tekst, is afhankelijk van de andere aspecten die beide hemellichamen vormen met andere, in welke tekens staan de bewuste lichamen, zijn ze sterk of zwak geplaatst, in welke huizen speelt het zich af... Een belangrijk element is uiteraard ook hoe precies het aspect gevormd wordt. Stel bij het vierkant dat normaal over een hoek van 90 graden gaat, spreekt men bij bijv. 88 of 93 ook nog van een vierkant.

-5-4-3-2-10+1+2+3+4+5
8586878889909192939495

Deze afwijkingswaarde vind je op de titelregel van het aspect. Hoe groter de waarde, hoe minder belangrijk het aspect. De toegestane afwijkingswaarde noemt men de orb. Bij de zon, maan en de ascendant wordt er meer afwijking toegestaan.
Wanneer je klikt in de tekeningen, krijg je een popupmenu, waar je een strengere of een ruimere orb kunt instellen. Bij een ruimere krijg je meer teksten, maar dan over dingen die minder sterk doorwerken. Toch kan dat interessant zijn.

Er zijn meer aspecten dan deze die hier gebruikt worden. Dit zijn echter de belangrijkste.

!CONJUNCTIE0360Samenstand, werkt zowel positief als negatief
'SEXTIEL 60300Positieve, eventueel potentiele samenwerking
#VIERKANT 90270Vierkant draaien, toch wel samenwerken, brengt leven in de zaak
$DRIEHOEK 120240Goed, bijna automatisch samenwerken zonder moeite
&INCONJUNCT 150210Afwisselend samenwerken, vaak uit ritme
"OPPOSITIE 180180Tegenover elkaar staan, beurtelings samenwerken en tegenwerken

Indeling horoscoop

Een horoscoop wordt op verschillende manieren ingedeeld.

Twee maal twee helften ==> 4 kwadranten.
De ene tweedeling is de splitsing van de cirkel door de Ascendant-Descendant as. Meestal wordt de Ascendant horizontaal geplaatst. Dan kan je zeggen dat de bovenkant de dag-zijde is en de onderkant de nacht-zijde. Als de zon aan de onderkant zit, dan is het inderdaad nacht en omgekeerd, als die boven zit dag. Vandaar die benaming.
De andere splitsing gebeurt op de Medium-Imum Coeli as. De linkerzijde wordt beschouwt als de zaai-zijde, de rechter als de oogst-zijde.

Als je de kwadranten nog eens in 3 deelt, dan krijg je in totaal 12 huizen. Daarbij is dan de Ascendant gelijk aan het 1ste huis, de Imum Coeli het 4de, de Descendant het 7de en de Medium Coeli het 10de huis.
Hoe je de kwadranten in 3 deelt, daar is men het niet over eens. Er zijn verschillende systemen, waar bij de cusps (streep-grens tussen 2 huizen) niet op dezelfde plaats komen te liggen. De meest gekende en gebruikte systemen zijn: Regiomontanus, Placidus en Koch. Hier wordt Koch gebruikt (zie ook Huizen in de astrologie).

De Ascendant valt best te begrijpen op deze manier. Stel jezelf voor staande op de wereldbol met gestrekte armen, draaiend om je as. Het vlak dat je vormt met je armen raakt de wereldbol op 1 punt waar jij staat dus. Kijk je in de richting waar de zon opkomt, dan kijk je naar de Ascendant. Draai je je om dan zie je de Descendant. De Ascendant is het rijzend zodiakteken aan de horizon, de descendant het dalend teken. Vandaar de benaming.

Een andere naam voor Medium Coeli is midhemel. Dat is het hoogste punt die de zon zal halen op die dag. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde punt als het zenit. Dit is per definitie alleen mogelijk op plaatsen die zich op of tussen de keerkringen bevinden

Huizen: betekenis

1ASCENDANT indruk op anderen, persoon naar buiten toe
2Middelen tot overleven; inkomen, uitgaven, waarden
3Kommunikatie, directe omgeving, reactie op ervaringen
4IMMUN COELI vroegste beinvloeding, van thuis, jeugd uit
5Genoegens,'kinderen' zowel geestelijk als lichamelijk
6Organisatie vh leven, beroep, talent, gezondheid
7DESCENDANT omgang met gelijken, partners, tegenpool
8Omgang met verlies, dood; het okkulte, diepere, intieme
9Levensbeschouwing, zin voor avontuur, reizen, idealen
10MEDIUM COELI ambitie, roeping, doel, taak in de wereld
11De gemeenschap, vrienden en kennissen, verenigingen
12Verborgen persoon, diepste innerlijk, in afzondering